Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Producera din egen solel

Solceller har minskat kraftigt i pris under senare år, och antalet anläggningar i Sverige har ökat rejält, om än från låga nivåer. Solceller är idag en ekonomiskt god investering för många aktörer. Energimyndigheten bedömer att solceller kan stå för 5–10 procent av Sveriges totala elproduktion år 2040. Idag har vi över 10 000 nätanslutna anläggningar i Sverige varav hälften ägs av privatpersoner.

Även i Älmhult ökar antalet anläggningar rejält. Älmhult har idag (2019) 137 solcellsanläggningar. 2017 fanns det 40 anläggningar i Älmhult

Glödlampa

Hur fungerar en solcellsanläggning?

En solcellsanläggning består av solceller samt en växelriktare. Solceller omvandlar ljuset direkt till elenergi med hjälp av så kallat halvledarmaterial. När solljuset träffar cellens framsida skapas en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Kopplar man en ledning mellan fram- och baksidan får man ut en ström. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare.

En solcellsanläggning som är inkopplad på en fastighets elsystem levererar i första hand el till fastigheten. Beroende på hur stor solcellsanläggningen är och vilket elbehov fastigheten har kan det uppstå tillfällen då solcellerna producerar mer el än vad fastigheten behöver. Överskottet matas då ut på det externa elnätet. Elnätsbolaget säkerställer att den el som matas ut mäts på rätt sätt.

Energimyndigheten har testat nio solcellsmoduler.

Testet visar att solcellsmodulerna står pall för svenskt klimat, som till exempel snö och is, och att de klarar hållbarhetstesterna bra. Läs mer om Energimyndighetens tester. Länk till annan webbplats.

Är mitt tak lämpligt för solceller?

Geografi, väderstreck och lutning påverkar givetvis elproduktionen för en solcellsanläggning, men dessa faktorer spelar ofta mindre roll än man kanske skulle kunna tro. Det viktigaste är att undvika skuggning – mindre viktigt är huruvida solcellerna är riktade rakt mot söder. De flesta takbeläggningar är lämpliga för en solcellsanläggning, även om vissa beläggningar kan innebära vissa komplikationer (till exempel eternit). De flesta tak klarar solcellsanläggningens vikt, men hållfastheten kan behöva tas i beaktande då systemet designas.

Optimal vinkel för solcellsmoduler (paneler) i Sverige är 30-50° mot horisontalplanet beroende på ort. En avvikelse på 10° från den optimala lutningen ger dock bara en förlust på 1-2 procent av årsproduktionen. Moduler med lite större lutning håller sig i högre utsträckning naturligt fria från snö och skräp. Lutningen påverkar också elproduktionens dygnsprofil; en större lutning ger en förhållandevis högre produktion tidigt och sent på dagen, medan en mindre lutning maximerar produktionen mitt på dagen.

Hur mycket el kan jag producera i Småland?

Man skulle kunna tro att det är för molnigt och mörkt i Sverige, men faktum är att vi har lika mycket solinstrålning som i Centraleuropa. Och i och med att vi har lite svalare här gör att verkningsgraden blir bättre för solcellerna, speciellt vår och höst.

Den årliga produktionen för solcellsmoduler orienterade rakt mot söder med en lutning på 30-50° mot horisontalplanet är i Småland cirka 925 kWh/kW. Denna produktion är utifrån att modulerna inte skuggas någon gång under dagen. Ett solcellssystems kapacitet anges i kW. Mätningen av denna, så kallad ”toppeffekt”, sker under standardiserade förhållanden med 1000 W/m2 instrålning och temperaturen 25C.

Det är viktigt att undvika skuggning av modulerna, även om det bara en är mindre del av modulytan som skuggas. Detta beror på att en skuggad modul eller solcell uppträder som ett motstånd som bromsar strömmen genom hela modulen eller strängen av moduler.

På senare år har dock teknikutveckling skett vilket minskat detta problem (till exempel genom bättre växelriktare samt så kallad effektoptimerare och bypass-dioder). Dessutom kan modulerna monteras strategiskt i strängar för att minimera problemen med skuggning. Flaggstänger, byggnadsdelar såsom skorstenar, träd, skräp, fågelspillning, snö samt omkringliggande byggnader är vanliga orsaker till skuggning.

Hur stor anläggning ska jag välja?

Det vanligaste rådet är – om takytan inte är en begränsande faktor – att dimensionera anläggningen så att den producerar något mindre än den totala elförbrukningen på årsbasis. Ju mindre anläggning du väljer desto större egenanvändning kommer du att uppnå (det vill säga en större andel av den el du producerar kommer direkt att användas inom fastigheten). En hög egenanvändning är att föredra eftersom det ekonomiska värdet av egenanvänd el är högre för dig än värdet av el du matar in på nätet. Och andra sidan är kostnaden per kW lägre för större system ("mängdrabatt").

Exakt hur stor anläggningen bör vara för maximal ekonomisk avkastning är inte helt lätt att säga, och beror bland annat på din förbrukningsprofil. Det vill säga hur mycket el som använd, och när på dygnet och året. Även regelverk kring stöd och skatter påverkar hur stor anläggningen bör vara, och det är inte helt klarlagt hur dessa regler kommer att se ut under de kommande åren. Resonera med din leverantör om vilken storlek som passar ditt hushåll bäst. Om du i framtiden vill ha en större anläggning kan du alltid bygga ut den – detta är ganska enkelt att göra givet solcellsanläggningars modulära natur.

Det finns särskilda skäl att undvika en så stor anläggning att du blir nettoproducent på årsbasis. Nettoproducent är den som matar in mer el på nätet än den köper under ett kalenderår. Om du är nettoproducent har du nämligen inte rätt till gratis anslutning av solcellsanläggningen till elnätet och gratis inmatning av överskottsel. Detta inklusive kostnadsfri installation av ny mätare om en sådan behövs. I övrigt är det dock inget särskilt som drabbar dig om du skulle råka producera lite mer el än vad du konsumerar under ett år.

Är solceller miljövänliga i sig?

Ur ett livscykelperspektiv är utsläppen av växthusgaser mycket små för solel jämfört med el baserad på fossila bränslen. Energiåterbetalningstiden för ett solcellssystem, det vill säga den tid det tar för systemet att generera den mängd energi som går åt för systemets produktion, är dock under svenska förhållanden inte mer än två-tre år. Solceller gjorda av kisel (som är det allra vanligaste) är inte beroende av sällsynta material. Att så skulle vara fallet är en seglivad myt.

Vad ska du fråga efter när du begär ett offert?

För att du ska få bra och jämförbara offerter är det viktigt att du ger leverantörerna bra underlag. Lagom antal leverantörer att begära offert ifrån kan vara tre, och du bör ge dem alla samma information. Exempel på information du kan ge leverantörerna är:

 • Elbehov (ungefär hur många kWh el per år använder du)
 • Önskad storlek på anläggningen (kW eller m2)
 • Förbrukningsprofil (när på året och dagen du använder mest el)
 • Takytans egenskaper (mått, material, väderstreck, lutning, uppstickande föremål såsom skorstenar, avstånd till elcentralen)
 • Ska alla moduler monteras på samma plats? (ska de till exempel delas upp mellan olika takytor)
 • Skuggning (titta på takytan några gånger under dagen och anteckna vilka delar som skuggas)
 • Vill du att installationen ska vara färdig vid någon särskild tidpunkt?
 • Vem är du? (privatperson/förening/företag)

Leverantören bör också, innan de lämnar offerten, göra ett besök på plats för att skaffa sig en uppskattning av förhållandena.

När du granskar offerter är priset per kW den parameter du främst bör titta på. Återbetalningstiden, om denna anges av leverantören, är inte lämplig att använda för att jämföra offerter om du inte är säker på att alla leverantörer har använt samma antaganden (återbetalningstiden är känslig för antaganden som oundvikligen är ganska godtyckliga). Kom också ihåg att det är liten skillnad mellan olika solcellsmoduler, så du bör förhålla dig kritiskt om en leverantör hävdar att de har de ”bästa” modulerna eller liknande. Verkningsgraden kan visserligen skilja en del, men verkningsgraden är redan inbakad i effekten (antalet kW).

Branschföreningen Svensk Solenergi har på sin webbplats en funktion där man kan fylla i intresseanmälan och få offerter från installatörer. Länk till annan webbplats.

Installation, tillstånd, drift och underhåll

 • Innan du påbörjar en installation av solceller behöver du ta reda på om bygglov för installationen krävs i din kommun.
 • Innan en solcellsanläggning ansluts till elnätet ska elnätsbolaget informeras, det bör göras i god tid innan installationen. Elinstallatörsföretaget som gör anslutningen hjälper dig med det.
 • Efter att en anläggning installerats ska den slutanmälans av elinstallationsföretaget till elnätsbolaget. Installatören ska även alltid göra en kontroll av anläggningen innan den tas i bruk.
 • Efter slutanmälan gör ditt elbolag ett kostnadsfritt byte av din elmätare för
  att kunna mäta den el som matas in på nätet från din anläggning.
 • Oftast är en solcellsanläggning mer eller mindre självgående, men be din installatör om drift och skötselanvisningar för anläggningen, så att du själv kan utföra löpande kontroll. Genom att regelbundet följa upp produktionen från din anläggning kan du tidigt upptäcka eventuella fel.

Finns det stöd om man vill satsa på solceller?

Ja, nu finns det flera olika stöd till den som vill satsa på solceller.

Investeringsstöd

Regeringen har beslutat om ett investeringsstöd till solceller, som gäller företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner.

Från och med 1 januari 2018 är det nya stödnivåer för installation av solceller. Stödet uppgår maximalt till 20 procent av installationskostnaden för privatpersoner. Som mest kan 1,2 Mkr delas ut per solcellssystem och de stödberättigande kostnaderna får uppgå till max 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Installationen måste vara utförd senast 31 december 2020. Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag. Läs mer om investeringsstöd till solceller! Länk till annan webbplats.

Rot-avdrag

Du kan få ROT-avdrag för installation av solceller så länge du inte har fått statligt investeringsstöd. Enligt Skatteverket kan arbetskostnaderna schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden, och ROT-avdraget är då 30 procent av detta belopp. Det innebär att ROT-avdraget blir 9 % av totalkostnaden för solcellerna.

Skattereduktion för överskottsel

Sen januari 2015 kan du också få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Detta gäller även för vind och vatten. Den skattereduktion du som elproducent har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året. Man kan inte få skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget. Om du köper 15 000 kWh per år men under samma år skickar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattesubvention på de 5000 kWh över uttaget. För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer på Skatteverkets hemsida! Länk till annan webbplats.

Sälja överskottsel

Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan även sälja denna till elnätsägare/elhandelsföretag. Olika elnätsägare har olika villkor kring hur stor ersättningen är, oftast är den mellan 10 och 50 öre per kWh. När man säljer el måste man momsregistrera sig och betala moms på 25 procent. Om den totala momspliktiga försäljningen är högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår är du befriad från moms. Läs mer om mikroproduktion av förnybar el och moms på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats..

För att kunna mata in elen på elnätet och få betalt för den måste du installera en mätare som ger timvärden på levererad el. För små kunder som totalt sett använder mer el under året än man producerar och med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere så står elnätbolagen för ett eventuellt mätarbyte.

Prosument är Länk till annan webbplats. ett verktyg för att uppskatta värdet av överskottsel baserat på olika aktuella erbjudanden från elhandelsbolag (för närvarande betaversion). För privatpersoner.

Är det lönsamt?

En solcellsanläggning som ekonomisk investering brukar vanligtvis utvärderas enligt antingen återbetalningstid eller kostnad per kWh. Återbetalningstiden är den tid det tar för investeringen att betala igen sig själv, medan kostnaden per kWh är investeringskostnaden utslagen på systemets framtida produktion. Om återbetalningstiden är kortare än systemets livslängd antas investeringen vara lönsam. Och om kostnaden per kWh är lägre än el som annars köpts från elnätet antas investeringen vara lönsam.

Du kan ta hjäp av olika nättjänster för ekonomiska beräkningar, till exempel

Solkollen Länk till annan webbplats. är en webbtjänst för att uppskatta solelproduktion och ekonomi för det egna taket samt begära in offerter. Tjänsten är särskilt lämpad för privatpersoner och bostadsrättsföreningar, men kan även vara användbar för övriga aktörer.

Solcellskollen är en webbtjänst för att uppskatta solelproduktion och ekonomi för det egna taket samt begära in offerter. Anpassad för villaägare.

Solelekonomi Länk till annan webbplats. är ett simuleringsverktyg för snabb översikt om energiutbyte och ekonomi för solcellssystem.

Mälardalens högskola har tagit fram ett verktyg för ekonomisk kalkyl Länk till annan webbplats. för solcellanläggningar. Finns både för privatpersoner och övriga aktörer.

Vill du veta mer?

Kontakta energi- och klimatrådgivare för Älmhults kommun, Cecilia Axelsson, telefon 0476 550 75, e-post cecilia.axelsson@almhult.se

Funderar du på om solceller är något för dig? Läs mer om "solelportalen - vägledning om solceller" på Energimyndighetens webbsida.

Insatsprojekt solceller

Älmhults kommun kommer framöver att arbeta extra mycket med solceller. Kommunens energi- och klimatrådgivare deltar under 2018-2019 i ett nationellt projekt för att informera villaägare, företag och organisationer om solceller. Projektet utförs på uppdrag av Energimyndigheten och ingår i en större satsning för att stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

”Insatsprojekt solel” har precis dragit igång och pågår till hösten 2019. Inom projektet utför de kommunala energi- och klimatrådgivarna en rad aktiviteter för att stärka kunskaperna om solceller, såsom föreläsningar, studiebesök och rådgivning kring solceller. Informationssatsningen är riktad till villaägare, små- och medelstora företag samt till organisationer, exempelvis bostadsrättsföreningar, i kommunerna. Även rådgivning direkt till enskilda aktörer erbjuds.


Till toppen