Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Gunnar Gröpe 1, 2 och 4

Planområdet

Granskning: Ett förslag till detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 i Älmhult har funnits tillgängligt för granskning för berörda personer, myndigheter och organisationer. Granskningstiden pågick mellan 23 juni 2020 - 7 augusti 2020.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder, centrumändamål och tillfällig vistelse, tex hotell, i en struktur som följer rutnätsstadens uttryck.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i centrala Älmhult.

Planområdet utgörs av ca 3700 m². Fastigheterna som ingår i planområdet är Gunnar Gröpe 1, 2 och 4 samt del av Älmhult 3:1. Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av kommunen.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 14.1 MB)

IllustrationerPDF (pdf, 16.1 MB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 3.1 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.6 MB)

BullerutredningPDF (pdf, 468.8 kB)

Miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 4.2 MB)

Inventering avseende markföroreningarPDF (pdf, 701.6 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)Planområdet

Planprocessen

Till toppen