Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

P2018/5 Dihult 4:65 i Diö

Detaljplanen för Dihult 4:65, i Diö antogs den 19 februari 2018 och vann laga kraft den 20 mars 2018.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse med fristående enplanshus inom fastigheten Dihult 4:65. Syftet med planen är även att upphäva strandskyddet.

Hur påverkar detaljplanen dig?

Den aktuella fastigheten är inte planlagd, varför strandskyddet behöver upphävas där för att fastigheten ska kunna planläggas för bostadsändamål. Detaljplanen medger inte att bebyggelsen kommer närmare sjön än idag. Avståndet mellan strandlinje och fastighetsgräns är cirka 30 meter. Kommunen anser att avståndet är tillräckligt för att människor inte ska avhålla sig från att vistas på platsen och passera.

Betydande miljöpåverkan och MKB

Detaljplanen har bedömts om den innebär betydande miljöpåverkan och kommunen har kommit fram till att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Då görs ingen miljöbedömningen och ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger vid sjön Möckeln i norra delen av Diö samhälle. Det begränsas av Flottarevägen i sydväst, sjön med naturområde i nordväst till öster och i övriga riktningar av befintlig bostadsbebyggelse.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 302.7 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 622.9 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 218.4 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 199.1 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)


Orienteringskarta

Orienteringskarta