Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kattesjön

Kattesjön


antagandehandling

Tågstoppet i Diö ska vara klart sommaren 2013 så att trafiken kan börja rulla i augusti 2013. Stoppet förbättrar resmöjligheterna till och från Diö vilket ökar tätortens utvecklingspotential. För att möta den ökade efterfrågan på tomter i Diö planeras ett område med friliggande villor invid Kattesjön. För områdets attraktivitet är det viktigt att sambandet mellan stationen, bostäderna och vattnet blir tydligt. Den nya bebyggelsen kan anpassas till naturvärdena och dra nytta av befintlig infrastruktur.

De nya fastigheterna placeras 20- 150 mfrån strandkanten. Genom detaljplanen upphävs strandskyddet inom delar av kvartersmark och allmän platsmark (LOKALGATA, W1 och W2). Utvecklingen av Diö tätort är ett angeläget allmänt intresse som gynnas av att kommunen kan erbjuda strandnära tomter.

 
Detaljplanen reglerar att myrmark och fastare mark på höjder sparas. Stora ädellövträd är inmätta och sparas i möjligaste mån för att integreras i bostadsområdet. Mellan tomterna och vattnet skapas gångstigar. En gemensam badbrygga och en gemensam båtbrygga möjliggörs. Allmänhetens tillgång till Kattesjön förbättras i och med detaljplanens genomförande.

Detaljplan A1PDF (pdf, 851.4 kB)

Dealjplan A3PDF (pdf, 831.9 kB)

Planbeskrivning, genomförandebeskrivning, behovsbedömning, samrådsredogörelse och utlåtande efter utställning PDF (pdf, 3.4 MB)2

Kattesjön bullerutredningPDF (pdf, 607.7 kB)

Kattesjön dagvattenutredningPDF (pdf, 209.1 kB)

Kattesjön geoteknikPDF (pdf, 2.5 MB)