Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Häradsbäck 1:115 m.fl.

Kommunstyrelsen antog den 5 oktober 2019 § 192, förslag till detaljplan för Häradsbäck 1:115 m.fl., Häradsbäck, Älmhults kommun.

Kommunstyrelsens beslut överklagades den 5 november 2019 till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen beslutade den 24 januari 2020 att avslå överlagandet och att fastställa kommunens beslut. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades inte och kommunens beslut har därför vunnit laga kraft den 14 februari 2020.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att ändra användning från garageändamål till centrumändamål. Det gör det möjligt att byggnaden kan användas för bygdebolaget Härlundabygden AB för mer publik verksamhet. Det kan skapa möjlighet för landsbygdsutveckling för dem som bor, verkar och besöker Häradsbäck med omnejd. Likaså planläggs ett område för parkering som kan fungera för parkering mitt i Häradsbäcks samhälle längs med väg 120.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger mitt i Häradsbäcks samhälle längs med väg 120. Det är två områden som omfattas av detaljplanen, den före detta taxitomten, Häradsbäck 1:115 och parkeringen, del av Häradsbäck 1:68.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 426.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 843.6 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 311.9 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 306.2 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledingsförvaltningen)

Utredningar:

Fysisk planering intill transportleder för farligt godsPDF (pdf, 2.2 MB)

Fysisk planering intiTextll transportleder för farligt gods, icke-teknisk sammanfattningPDF (pdf, 349 kB)