Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

P2018/10 Wallin 1, Froafälle

Detaljplanen för Wallin 1 antogs den 24 september 2018 § 75 och vann laga kraft den 25 oktober 2018.

Fastigheten Wallin 1 är idag planlagd som industri. Syftet med detaljplanen är ändra användningen så att den överensstämmer med befintliga verksamheter men också så att fastigheten går att utveckla. Föreslagen användning är handel, kontor och verksamheter som inte är störande. I första hand handlar det inte om att bygga nytt utan att bygga om.

Planområdet ligger längs med Skånevägen i området Froafälle i Älmhults tätort.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Länk till plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 629.8 kB)

Länk till planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 1 MB)

Länk till samrådredogörelsePDF (pdf, 465.4 kB)

Länk till granskningsutlåtandePDF (pdf, 346.9 kB)

Länk till riskutredningPDF (pdf, 2.6 MB)

Länk till riskutredning (kortversion)PDF (pdf, 338.9 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på miljö- och byggförvaltningen)