Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D 184 Ändring av detaljplan för Haganäs 3 (vid Älmhults vattentorn)

Ändring av detaljplan för Haganäs 3 (vid Älmhults vattentorn) antogs av miljö- och byggnämnden den 13 februari 2017, §20. Beslutet har vunnit laga kraft den 16 mars 2017.

Syftet med ändringen av detaljplanen är skapa en större flexibilitet vad gäller bruttoarea, höjd och vindsinredning. För den gällande detaljplanen, P90/9, Område öster om kvarteret Vråken med flera, lagakraftvunnen 25 juli 1990, görs ändring genom ”tillägg”.

Idag tillåts fyra våningar med en byggnadshöjd av 11 meter. För att få till fyra våningar med fullhöjd, ändras detaljplanen så att den medger 14 meter. Däremot ändras inte våningsantalet, utan det är alltjämt fyra våningar. För att kunna rymma fler lägenheten inom fastigheten, ändras bruttoarea till byggnadsarea. Det byggbara området inom fastigheten ändras dock inte. Befintlig detaljplan medger inte vindsinredning, men för att kunna rymma teknikutrymmen, förråd och dylikt tas förbud mot vindinredning bort.

Planhandlingar: