Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D179 Älmhult 8:4 (Lokstallarna)

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att ändra användningen av fastighet Älmhult 8:4 från Tj (järnvägsändamål) till J1Z (småindustri och hantverk samt verksamheter) för att göra det möjligt att ha ett mindre industrihotell i de tidigare lokstallarna. Lokalerna kommer användas på liknande sätt som tidigare men framtida användning begränsas inte längre till järnvägsändamål.

Planområdet är cirka 13 400 kvadratmeter och ligger i centrala Älmhult intill järnvägen i öster och Stallgatan i väster.

Planhandlingar

Se plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 416 kB)
Läs mer i planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 1.2 MB)
Läs mer i samrådsredogörelsenPDF (pdf, 213.9 kB)
Läs mer i granskningsutlåtandetPDF (pdf, 138.2 kB)
Läs mer i Antikvarisk förundersökning, Smålands museumPDF (pdf, 1.9 MB)
Läs mer i Översiktlig markundersökning, Tyréns, 2015-02-15PDF (pdf, 2.2 MB)
Läs mer i Riskanalys, Tyréns, 2014-10-27PDF (pdf, 1.1 MB)