Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D163 kvarteret Kommunhuset

Antagandehandling

Björkparken, som omger kommunhuset, är planlagd som allmän park. All byggnation på parkmark kräver detaljplaneändring med normalt planförfarande.

 Syftet med detaljplanen är att möjliggöra iordningsställandet av mer funktionella entréer till kommunhuset. Norr om kommunhuset planeras ett förråd för både teknisk utrustning (bland annat reservaggregat) och cyklar. Söder om kommunhuset, vid personalentrén, planeras cykelparkering under tak. Planområdet omfattar även de entrézoner som till sin funktion och användning tillhör kommunhuset snarare än parken.

 Älmhults kommun kommer att bygga om flera vägar kring Stortorget och kommunhuset för att underlätta för fotgängare och cyklister och för att få trafiken att fungera bättre i centrum. Bland annat kommer hörnen av Björkparken rundas av för att förbättra bussarnas framkomlighet. Ombyggnaderna av gatorna kräver dock ingen detaljplaneändring.

Läs mer om detaljplanenPDF (pdf, 147.5 kB)
Läs mer om planbeskrivningenPDF (pdf, 1.2 MB)
Läs mer om utlåtandetPDF (pdf, 9.2 kB)