Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D162 Värdshuset 2

Enkelt planförfarande - antagandehandling

IKEA Svenska AB vill bygga till befintligt hotell med cirka 140 rum. För att möjliggöra det behöver detaljplanens ändras. Enligt gällande detaljplan får max 45 procent av fastighetsytan bebyggas och den högsta tillåtna byggnadshöjden är 10 meter. I det nya planförslaget höjs exploateringsgraden till 50 procent och tillåten byggnadshöjd till 14 meter. De gällande detaljplanens genomförandetid går ut den 29 oktober 2012. En detaljplan får inte ändras under genomförandetiden om sakägare motsätter sig ändringen. Om en förändring är av stor allmän vikt kan detaljplanen ändå få ändras under genomförandetiden. Det nu gällande planförslaget är inte av stor allmän vikt dock verkar det efter ett första informationsmöte inte finnas några invändningar mot planförslaget från sakägare varför ändringen ändå kan genomföras.

Läs mer om detaljplanenPDF (pdf, 284.1 kB)
Läs mer om planbeskrivningenPDF (pdf, 1.7 MB)
Läs mer om granskningsutlåtandetPDF (pdf, 23.5 kB)