Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D158 Handelsområde Haganäs

Planens syfte och huvuddrag

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra ett cirka 30 hektar stort område för i huvudsak handel. Ambitionen är ett grönt handelsområde, som genom sin genomtänkta gestaltning och närhet till centrum kan ge Älmhult en unik profil som lockar såväl besökare som näringsliv.

I Älmhult öppnades världens första Ikeavaruhus för drygt 50 år sedan. Företagets hjärta finns fortfarande här och Ikea är den största arbetsgivaren i Älmhults kommun. Nu behöver Ikea bygga ett nytt, större och modernare varuhus. Placeringen inne i centrum ger inte optimala expansionsmöjligheter och därför har en lokalisering i Haganäsområdet blivit aktuell. Ikea vill att varuhuset även fortsättningsvis ska ligga nära centrum med tydlig koppling till bostäder, skolor och gångstråk.

Den planerade Haganäsvägen kommer att bli Älmhults huvudentré från väg 23. Ikano Fastighets AB vill köpa mark norr om denna entré för att bygga ett handelsområde väl synligt från väg 23 och Haganäsvägen. Skyltläget medför krav på byggnadernas gestaltning i detaljplanen och senare i bygglovsskedet.

Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra områden för handel och kontor. Även ytor för bränslestation/gas, mat och handel ska finnas.

Se plankartaPDF (pdf, 2.2 MB)
Läs mer i planbeskrivningenPDF (pdf, 5 MB)
Läs mer i genomförandebeskrivningenPDF (pdf, 45.5 kB)