Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D136 Öster kvarteret Handlaren

De senaste åren har Älmhults tätort fått en etablering av handel nordöst om centrum, i anslutning till Danska vägen. Det finns önskemål om nyetableringar öster om Lidl av handel med större utrymmeskrav. Bland annat vill en intressent uppföra en byggvaruhandel.

Området öster om Lidl är inte planlagt. Ytterligare en bit längre öster ut, i höjd med Torngatan, redovisar Vägverket Region Sydöst i en studie från 2002 ett förslag på en ny väg från Danska vägen och vidare norrut. Norr om den eventuella vägen ligger Äskya avfallsanläggning. Ytterligare expansion österut väntas därför inte ske inom överskådlig framtid.

Planarbetet syftar till att planlägga ett område för handelsändamål mellan befintlig handel och eventuell framtida väg.