D172 Haganäs bostadsområde

D172 Haganäs bostadsområde

antagandehandling

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Syftet med planen är att göra det möjligt att skapa ett bostadsområde, omfattande ca 30 ha, norr om Haganässkolan och Haganäs handelsområde.

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.


Till planhandlingarna hör:

· Plankarta med planbestämmelser A1PDF (pdf, 1.2 MB)

- Plankarta med bestämmelser A3PDF (pdf, 699.8 kB)

· PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.3 MB)

UtlåtandePDF (pdf, 52.5 kB)

- SamrådsredogörelsePDF (pdf, 92.2 kB)

· Fastighetsförteckning, finns att få på Miljö- och byggkontoret.

· Planeringsunderlag i form av geoteknisk undersökning 2011-11-30PDF (pdf, 7.3 MB), diskussionsunderlag för vatten 2012-10-31 samt massbalans 2013-02-07 har tagits fram av Tyréns. Dessa finns att få på Miljö- och byggförvaltningen.

· Planprogram inklusive behovsbedömning och MKBPDF (pdf, 2.2 MB)

· Översiktlig inventering av natur- och kulturmiljövärden i HaganäsområdetPDF (pdf, 336 kB), Älmhults kommun 091201

BullerutredningPDF (pdf, 6.5 MB)

Riskbedömning lakvattenPDF (pdf, 743.9 kB)Text