Spridning av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel som hanteras oförsiktigt och kommer ut i omgivningen kan ge skador på mark, växter och djur. Även grundvatten och människors hälsa kan ta skada. Därför finns det regler om hur bekämpningsmedel får användas.

Anmälan

En skriftlig anmälan ska göras till miljö- och byggnämnden om du avser att sprida bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning eller på område större än 1 000 kvm, där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark. Anmälan om spridning av bekämpningsmedel ska göras till miljö- och byggnämnden minst fyra veckor innan spridningen.

Tillstånd

Du får inte yrkesmässigt använda bekämpningsmedel utan tillstånd från miljö- och byggnämnden inom skyddsområde för vattentäkt, på tomtmark för flerbostadshus eller på skolgårdar och förskolor eller allmänna lekplatser samt vid planerings- och anläggningsarbeten.Tillstånd för sådan spridning söks hos miljö- och byggnämnden av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som använder marken. 

Behörighet

För att du ska få använda bekämpningsmedel som klassas som 1L och 2L krävs att du har genomgått en behörighetskurs som länsstyrelsen anordnar. Behörigheten gäller i fem år. Genom att gå en repetitionsutbildning efter fem år, behåller du din behörighet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.