Vilka rättigheter har du?

 • Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter används (behandlas).

  Vid det tillfälle då uppgifterna samlas in direkt från dig ska information automatiskt lämnas till dig av den personuppgiftsansvarige, det vill säga nämnden eller kommunstyrelsen. I praktiken är det nämndens eller kommunstyrelsen förvaltning som lämnar informationen. Till exempel utbildningsförvaltningen under utbildningsnämnden, socialförvaltningen under socialnämnden eller tekniska förvaltningen under kommunstyrelsen. Informationen ska bland annat innehålla när den personuppgiftsansvarige har börjat behandla personuppgifterna och varför.

Även om den personuppgiftsansvarige fått dina personuppgifter från någon annan ska informationen automatiskt lämnas till dig av den personuppgiftsansvarige.

 • Du har rätt att en gång per år, kostnadsfritt, få information om dina personuppgifter behandlas och i så fall vilka personuppgifter, varför, på vilket sätt de behandlas och hur länge de lagras med mera. Denna information lämnas i form av så kallade registerutdrag.

  Du måste ändå lämna en skriftlig och av dig underskriven begäran på särskild blankett om att få registerutdrag till den personuppgiftsansvarige.

Den ansvarige nämnden eller kommunstyrelsen ska lämna svar till dig inom en månad. Om det finns särskilda omständigheter, som gör att denna tid inte kan hållas, kan svarstiden förlängas. Detta ska du få information om i så fall.

Du skickar din begäran om registerutdrag till
- den enskilda kommunala förvaltningens handläggare för personuppgiftsbehandling
eller
-till kommunens dataskyddsombud.

 • Du har rätt till särskild information om det inträffar ett dataintrång eller liknande (så kallad personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

 • All information som den personuppgiftsansvarige lämnar dig ska vara i skriftlig pappersform alternativt via e-post - om säkerheten kan garanteras att informationen når dig och ingen annan.

  Det finns undantag från skyldigheten att informera. Bland annat kan regler om sekretess och tystnadsplikt begränsa denna skyldighet.

 • Du har rätt till att få felaktiga uppgifter rättade. Detta innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som har betydelse för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

 • Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Det finns ändå undantag från denna rättighet med hänvisning till yttrande- och informationsfriheten, rättsliga skyldigheter, myndighetsutövning, forskning och statistiska krav.

 • Du har rätt att invända mot behandling som grundas på ”allmänt intresse” eller som ett led i nämndens eller kommunstyrelsens myndighetsutövning.

 • Du har rätt att lämna in klagomål till Dataskyddsinspektionen om du anser att dina personuppgifter används/behandlats i strid mot dataskyddsförordningen.

 • Om du har lidit skada till följd av att nämnden eller kommunstyrelsen överträtt dataskyddsförordningen har rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige (eller den ansvariges personuppgiftsbiträde).

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.