Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrad ska man ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg.  

Var gäller parkeringstillståndet?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus) om inte markägaren särskilt medgivit det. Det gäller också i de flesta europeiska länder. Besked om giltighet utomlands kan du få från kommunen.
Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (bland annat vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil).

Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

  • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.    
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.    
  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.    
  • Under högst 3 timmar på gågata.                 

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen.

Även parkeringstillstånd för passagarare är personligt och får endast användas då innehavaren av parkeringstillståndet är med i bilen.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det komma att återkallas.         

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgift. Flertalet kommuner har ändå beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriade från avgift i hemkommunen. Kontakta aktuell kommun för besked.   

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd.

Läkarintyg ska utfärdas på formulär på baksidan av ansökningsblanketten. Formuläret kan kompletteras med de ytterligare dokument utfärdande läkare anser lämpliga för en korrekt bedömning av ansökan.

Beslutande myndighet i Älmhults kommun är kommunstyrelsen. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare.

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år åt gången. Läkarintyg får inte vara äldre än 10 år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan ska göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.    

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.