Grävning i allmän mark

Om du ska gräva eller borra i kommunal mark ska du söka tillstånd hos kommunen. Gatuavdelningen har vissa anvisningar för återställning av asfaltsbeläggningar som ska följas (se checklista nedan).

Före uppschaktning i kommunal mark ska gatuavdelningen kontaktas. Återfyllning av schakt ska ske på sådant sätt att det blir som ursprunglig uppbyggnad av vägbanan. Även packning ska utföras. De översta 15 cm ska bestå av nytt bärlager som sedan täcks med 2-3 cm krossgrus. Om återfyllning inte blir godkänd av gatuavdelningen, kommer vi att debitera de extra kostnader som detta medför.

Prislistan är gemensam för samtliga kommuner i Kronobergs län. Se prislistan här.länk till annan webbplats

Borttransport av överblivet material

Beställaren av asfaltslagningen ansvarar för borttransport av överblivna och eventuellt skadligt material i samband med schakt och återfyllning. Uppriven asfalt ska transporteras till kommunens asfaltsupplag.

Återställningsarbeten, som inte är upptagna i prislistan, debiteras efter självkostnad +15 procent administrationstillägg.  

Checklista för ledningsägare:

  • Upprätta tillfällig trafikanordningsplan, och om det behövs begär tillfälliga lokala trafikföreskrifter.
  • Begär grävningstillstånd.
  • Begär upplåtelsetillstånd hos polisen för bodar, upplag etcetera utanför arbetsområdet.
  • Informera alla som berörs av arbetet, även näringsidkare och boende.
  • Anmäl när akut arbete (med generellt grävningstillstånd) startar.
  • Ansvara för att utmärkning, avstängning och skyddsanordningar utförs enligt gällande bestämmelser och trafikanordningsplan.
  • Kalla berörda till syn före arbetets start.
  • Kontrollera att det finnas erforderliga beslut om vägarbete eller upplåtelse av mark på offentlig plats.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.